Please update your Flash Player to view content.

Orientacja zawodowa

 

Zanim wybierzesz

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

Zapoznaj się z treścią artykułu zamieszczonego na stronie kuratorium

www.kuratorium.opole.pl

 

Informator 2015/2016

 

Terminy przyjmowania wniosków i kwalifikacja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

 

CKZiU Strzelce Opolskie


LO Strzelce Opolskie


Technikum Samochodowe Strzelce Opolskie

 


..............................................................................................................................................................................................

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży szkół województwa opolskiego ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

1) 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

b) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

a) języka polskiego

b) historii i wiedzy o społeczeństwie

c) matematyki

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie

20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

3) Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

Język polski:

celujący 21 pkt.

bardzo dobry 18 pkt.

dobry 14 pkt.

dostateczny 10 pkt.

dopuszczający 4 pkt.

Każdy z trzech wybranych przedmiotów:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 16 pkt.

dobry 12 pkt.

dostateczny 8 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

4) Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad (opis,

zał. nr 1):

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt.

b) udział w konkursach wymienionych w zał. nr 2 i nr 3 zarządzenia:

· na szczeblu wojewódzkim 3 pkt.,

· na szczeblu ponadwojewódzkim 5 pkt.

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

· na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) 1 pkt.,

· na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) 2 pkt.,

· na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) 3 pkt.

punktacja dotycząca pkt b) i c) nie może przekroczyć 14 pkt.

5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:

· wzorowa ocena zachowania 1 pkt.,

· udział w zajęciach kulturalno – artystycznych 1 pkt.,

· uznana praca w samorządzie szkolnym 1 pkt.,

· stała udokumentowana działalność w formie wolontariatu 2 pkt.

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Orientacja zawodowa ma przygotować uczniów do podjęcia trafnej i przemyślanej decyzji zawodowej. Jest to najczęściej pierwsza, poważna decyzja, przed którą stają absolwenci gimnazjum, a która w istotny sposób wpłynie na to, co będą robić w najbliższej przyszłości i jak się potoczą ich dalsze losy życiowe. Trzeba wybiec myślą daleko naprzód i zastanowić się, co chcę dalej w życiu robić, kim zostać, a już w najbliższej perspektywie - jaką wybrać ścieżkę kształcenia po ukończeniu gimnazjum. Decyzja prawidłowego wyboru zawodu i odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej nie jest łatwą sprawą, dlatego też należy się do niej możliwie jak najlepiej przygotować.


Czym należy się kierować wybierając zawód


- Poznać siebie, czyli zorientować się we własnych upodobaniach i zainteresowaniach, cechach charakteru i usposobienia. Uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony.

- Ocenić stan fizyczny i zdrowotny pod kątem możliwości wykonywania wybranego zwodu.

- Określić skłonności zawodowe w kierunku określonych grup zawodowych (testy)

- Zdobyć wiedzę o interesujących Cię zawodach - wykonywanych czynnościach, warunkach i miejscu pracy, wymaganiach psychofizycznych.

- Poznać rynek pracy, możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania i najbliższym regionie.

- Zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych.

- Skonfrontować samoocenę i osiągnięcia w nauce z wymaganiami szkół (kryteria przyjęć) i zawodów.

Podejmowanie decyzji - teraz możesz podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej dla siebie szkoły i przesłać podanie w wyznaczonym terminie.

1) Przyjmowanie wniosków do szkół, w których przeprowadzony będzie

sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 7 marca do 21 marca 2014 r.

 

2) Sprawdzian kompetencji językowych do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej. Próby sprawności fizycznej do publicznej

szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

mistrzostwa sportowego oraz oddziału sportowego w publicznej szkole

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej - 17 marca – 30 kwietnia 2014 r.

 

3) Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

- 19 maja – 6 czerwca 2014 r.

 

4) Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania

do innej szkoły - 9 czerwca – 24 czerwca 2014 r.

 

5) Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia

szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych

wymaganych dokumentów - 27 czerwca – 1 lipca 2014 r.

 

6) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów

niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych - 3 lipca 2014 r. do godz.

1000.

 

7) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie

oryginałów dokumentów - 3 lipca 2014 r. od godz. 1000 – 4 lipca 2014 r.

do godz. 1500.

 

8) Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół lub podanie

informacji o wolnych miejscach – 7 lipca 2014 r. do godz. 1200.

9) Postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej

szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami -

do 9 lipca 2014 r.

 

10) Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego -

11 lipca 2014 r. do godz. 1300.

 

11) Dodatkowe postępowanie uzupełniające. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci

do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi

miejscami - 28 sierpnia 2014 r.

 

12) Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej

szkół wszystkich typów - 29 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00.

 
Projekty

 

 

Procedura aktywacji

konta

w e-dzienniku

wejdź


 

Nasz projekt w polskiej wersji językowej

Wejdź

 

 

Film z X Gimnazjady

Wejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości